دفترچه تلفن

حوزه ریاست دانشکده

آدرس :

اهواز - بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتر کورش حیدری شیرازی  رئیس دانشکده مهندسی  5601

 

k.shirazi@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی

دکتر کریم انصاری اصل

معاون آموزشی دانشکده مهندسی  

5611

 

karim.ansari@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت پژوهشی ، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتراسماعیل حجاری   معاون پژوهشی دانشکده مهندسی  5603

 

e.hajjari@scu.ac.ir

 

 

گروه های آموزشی

 

گروه آموزشی  مدیر گروه  شماره داخلی 
مهندسی برق

دکتر محسن صنیعی

5631
مهندسی مکانیک 

دکتر امین یاقوتیان

5666
مهندسی عمران

دکتر عباس رضائیان 

5648
مهندسی متالورژی ( مواد )

دکتر مهدی خراسانیان 

5681
مهندسی کامپیوتر

دکتر محمود فرخیان 

5701
مهندسی معماری 

مهندس علی حسینی 

5781
مهندسی شیمی 

دکتر مرتضی مرادی 

5753