تماس با ما

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه معماری

مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱
شماره داخلی دفتر گروه معماری : 5781