تماس با ما

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه عمران

مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱
شماره های داخلی دفتر گروه عمران: ۵۶۴۸ و ۵۶۴۷