افتخارات

 • انتخاب مجدد گروه مهندسی مکانیک به عنوان گروه نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال 1398
 • برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته – سال 1396
 • انتخاب مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی به عنوان مجله برتر دانشگاه شهید چمران اهواز - سال ۱۳۹۶
 • انتخاب گروه مهندسی مکانیک به عنوان گروه نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال ۱۳۹۵
 • برگزاری موفقیت آمیز بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک – سال ۱۳۹۳

 

افتخارات اعضای هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

 

دکتر محمد شیشه ساز

 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۸۵
 •  پژوهشگر فعال در زمینه طرح های تحقیقاتی مشترک با دستگاه های اجرایی – سال ۱۳۸۴
 • استاد نمونه در دانشگاه صنعت نفت اهواز- سال 1374.
 • استاد نمونه در دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت - سال 1373.
 • استاد نمونه دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - سال 1368.
 • دریافت عنوان semester awards در خلال کلیة ترم های در حال تحصیل در دورة کارشناسی در دانشگاه لوول- امریکا، سال 1976-1979.
 • دریافت لوح بهترین داور مقالات علمی از طرف مرکز تحقیقات سازمان آب و برق خوزستان.
 • سخنران کلیدی در اولین همایش سراسری صنعت خودرو، سال 1391.
 • سخنران کلیدی در دومین همایش سراسری صنعت خودرو، سال 1393.

 

 

دکتر کوروش حیدری شیرازی

 • پژوهشگر برتر در زمینه بیشترین طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در دانشگاه شهید چمران اهواز - سال ۱۳۹۵
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1394

 

 

دکتر مرتضی بهبهانی نژاد

 • مجری طرح برگزیده دانشگاهی تحت عنوان "تدوین نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز" – سال 1397
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1397

 

 

دکتر امین رضا نقره آبادی

 • پژوهشگر برتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان خوزستان - سال1394
 • پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید چمران اهواز- سال1392
 • پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1391
 • پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1389

 

 

دکتر افشین قنبرزاده

 • مجری طرح برگزیده دانشگاهی تحت عنوان "تدوین دانش فنی و طراحی و ساخت پمپ های میله ای مکشی با کورس بلند(SRP) " – سال 1397

 

 

دکتر سالم مهرزاد

 • پژوهشگر برتر در در محور اجرای طرح‌های تحقیقاتی‌ در دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۹4
 • پژوهشگر برتر در در محور اجرای طرح‌های تحقیقاتی‌ در دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۹3

 

 

دکتر حمید محمدصدیقی

 • پژوهشگر برتر در استان خوزستان – سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر در زمینه بیشترین تعداد مقالات ISIدر دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر جوان در دانشگاه شهید چمران اهواز – سال ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر دوره دکتری در استان خوزستان – سال ۱۳۹۲

 

 

دکتر امین یاقوتیان

 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1398

 

 

مهندس موسی خوران

استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال ۱۳۹۶