تماس با ما

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه شیمی و نفت 

مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱

 

شماره داخلی دفتر گروه شیمی : 5753
آدرس ایمیل: Chemeng@scu.ac.ir