تماس با ما

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه برق

مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱

 

شماره داخلی دفتر گروه برق : 5630