ریاست دانشکده مهندسی

 

دکتر کوروش حیدری شیرازی

دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی : k.shirazi@scu.ac.ir

تلفن : 22-06133330011  داخلی 5600

تلفن همراه : 09121433178

 

 

اطلاعیه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.