روسای پیشین

 

دکتر بیژن میرعمادی

دکتر مرتضی رزاز

دکتر علی عنایت

دکتر محمد محمودیان شوشتری

موسس دانشکده مهندسی

دوران ریاست: از سال
1357-1358

دکترای فیزیک - دانشگاه ویندسور کانادا

 

دوران ریاست: از سال 1364-1360

دکترای برق - دانشگاه سالفورد انگلیس

 

دوران ریاست: از سال 1365-1364

دکترای برق - الکترونیک - دانشگاه منچستر انگلیس

 

دوران ریاست: از سال 1367-1365

دکترای هیدرولیک آبهای زیرزمینی - دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا

 

دکتر علی سعیدیان

دکتر محمد سیروس پاکباز

دکتر سید عباس طباطبایی

دکتر عبدالنبی کوثریان

 دوران ریاست: از سال

1368-1372

دکترای برق قدرت - دانشگاه نول آمریکا

 

 

دوران ریاست: از سال 1375-1372

دکترای راه و ساختمان ، ژئوتکنیک - دانشگاه ایلی نویز امریکا

 

  

دوران ریاست: از سال

 1376-1379

دکترای عمران ، راه و ترابری - دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دوران ریاست: از سال 1383-1380

دکترای الکترونیک ، نیمه هادی ها - دانشگاه ساری انگلیس

 

دکتر قدرت اله سیف السادات

دکتر محمود جورابیان

دکتر حمیدرضا غفوری

 

 

دوران ریاست: از سال

1384-1387

دکترای برق ، قدرت - دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

دوران ریاست: از سال 1391-1388

دکترای برق ، قدرت - دانشگاه باث انگلیس

 

دوران ریاست: از سال 1391-1395

دکترای عمران - دانشگاه سوانزی انگلیس