دکتر ابراهیم حاجی دولو

دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : hajidae_۱۹۹۹@yahoo.com

تلفن : 22-06133330011  داخلی 5600