دکتر کورش حیدری شیرازی

دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : k.shirazi@scu.ac.ir

تلفن : 22-06133330011  داخلی 5600

تلفن همراه : 09121433178