نام فرآیند و روند کار

 

 

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانلود (3,842.8k)
آیین نامه طرح های تحقیقانی داخلی از محل گرنت دانلود (294.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن_20171011_152347 دانلود (309.6k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94)_20171011_152244 دانلود (379.8k)

فرم ها

فرم ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
قرارداد تعیین شرح خدمات و حقوق همکار در انجام طرح پژوهشی دانلود (184.1k)
قرارداد تعیین شرح خدمات و حقوق همکار در انجام طرح پژوهشی دانلود (73.2k)