فرم ها ، جداول و آئین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس و برنامه کلی دوره کارشناسی دانلود (7,257.7k)
سرفصل دروس و برنامه کلی دوره کارشناسی ارشد و دکترا دانلود (15,311.0k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع دکتری دانلود (227.4k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع کارشناسی ارشد دانلود (226.0k)
برنامه کارشناسی نیم سال اول 99-98 دانلود (154.7k)
برنامه تحصیلات تکمیلی نیم سال اول 99-98 دانلود (122.0k)
فرم تقاضای بررسی درخواست دانشجو دانلود (46.7k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (106.7k)
فرم تمدید سنوات ارشد ترم 6و7 دانلود (35.3k)
فرم تمدید سنوات ارشد ترم 5 دانلود (98.1k)
فرم تمدید پروژه کارشناسی دانلود (71.3k)
فرم تک نمره دانلود (20.5k)
فرم پروژه کارشناسی الکترونیک دانلود (111.5k)
چک لیست قدرت دانلود (103.2k)
چک لیست الکترونیک دانلود (102.5k)
جدول دروس هر ترم قدرت دانلود (253.8k)
جدول دروس هر ترم الکترونیک دانلود (273.3k)