مجلات

 

 قابل توجه دانشجویان گروه برق :

 "آدرس وب سایت مجله گروه مهندسی برق: http://jaree.scu.ac.ir