معاون آموزشی

 

دکتر کریم انصاری اصل

دکترای پردازش سیگنال-مهندسی پزشکی، دانشگاه رن1 فرانسه

مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی:

karim.ansari@scu.ac.ir

تلفن:

061-33330012 داخلی 5611