معاون پژوهشی ،فناوری و ارتباط با جامعه

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر اسماعیل حجاری
مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:        e.hajjari@scu.ac.ir

تلفن مستقیم :  06133330010

تلفن داخلی  : 5603