معاون پژوهشی ،فناوری و ارتباط با جامعه


 

دکتر اسماعیل حجاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

e.hajjari@scu.ac.ir

تلفن:

06133330010 داخلی 5603