کارکنان

کارکنان

 

نام و نام خانوادگی          سمت                    شماره تماس       
 حسین مظفری  مسئول دفتر داخلی 5600
رضوان جعفری پور مسئول دبیرخانه داخلی 5604
داود چرچی  مرکز کامپیوتر داخلی 5609
مریم  آقاابراهیمیان  حسابدار  داخلی 5608
علی چشمه سلاطین رئیس خدمات  داخلی 5606