کارکنان

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی
سمیه شیخ سلیمانی مسئول دفتر گروه برق  5630
معصومه شایگان مدرس و کارشناس آزمایشگاه های الکترونیک 2،1 و3 5713
زهرا سراج  کارشناس آزمایشگاه های تکنیک پالس، مدارهای مخابراتی و الکترونیک صنعتی 5714-5715
سپیده لرکی  کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری و مدار و آزمایشگاه کنترل 5710-5716
جمال نیسی  کارشناس آزمایشگاه فیزیک2 5711
مهدی بایمانی کارشناس کارگاه برق و آزمایشگاه رله و حفاظت 5691
جاوید غلامی  کارشناس آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی 1 و 2 5691