کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت 

شماره داخلی

 سارا چهرازی

منشی گروه

۵۶۴۷

 علی زیبایی

متصدی آزمایشگاه 

۵۶۹۲