کارکنان

 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
مهناز پورسیاح مسئول دفترگروه معماری 5781
نجمه زرگر کارشناس کارگاه های آموزشی 5721
افسانه قارا بیگی کارشناس پژوهشی گروه معماری 5720
معصومه چراغی مسول خدمات گروه معماری ------