آخرین فرصت برای ارسال مدارک متقاضیان مصاحبه دکترای گروه مهندسی مکانیک

آخرین فرصت برای ارسال مدارک متقاضیان مصاحبه دکترای گروه مهندسی مکانیک


آخرین فرصت برای ارسال مدارک متقاضیان مصاحبه دکترای گروه مهندسی مکانیک

 

 بسمه تعالی 

 آخرین فرصت تعیین شده برای ارسال مدارک متقاضیان تمام رشته گرایش های مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی - طراحی کاربردی و دینامیک - کنترل و ارتعاشات ) که در بازه قبلی موفق به ارسال مدارک نشده اند ، تا پایان روز پنجشنبه 10 مهر می باشد .

مدارک مطابق با اطلاعیه های قبلی دانشگاه باید صرفا به آدرس dpt.mec@scu.ac.ir ایمیل شوند. همچنین پس از تاریخ اعلام شده به مدارک جدید ترتیب اثر داده نخواهد شد

جلسه مصاحبه روز شنبه 12 مهر برگزار خواهد شد و جزییات زمانبندی مصاحبه متعاقبا برای داوطلبان ایمیل خواهد شد.