نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی


دکتر کوروش حیدری شیرازی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  از مرتبه علمی دانشیاری به استادی ارتقا یافتند. گروه مهندسی مکانیک، این ارتقا را به ایشان تبریک گفته و موفقیت های بیشتر را برای ایشان آرزومند است.