ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر علی حقیقی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر علی حقیقی

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علی حقیقی

ارتقای شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما توفیق روزافزون از خداوند منان آرزومندیم.

از طرف گروه مهندسی عمران و مدیریت دانشکده مهندسی