ارتقای مرتبه علمی دکتر مجتبی لبیب زاده

ارتقای مرتبه علمی دکتر مجتبی لبیب زاده

 

 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مجتبی لبیب زاده

ارتقای شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما توفیق روزافزون آرزومندیم.

 

از طرف گروه مهندسی عمران و مدیریت دانشکده مهندسی