اطلاعیه در خصوص جاماندگان از مصاحبه دکترای گروه برق

اطلاعیه در خصوص جاماندگان از مصاحبه دکترای گروه برق


اطلاعیه در خصوص جاماندگان از مصاحبه دکترای گروه برق

 

 بسمه تعالی 

معرفی شدگان مصاحبه دکتری برق که امکان حضور در مصاحبه روزهای ٩ و ١٠ مهرماه برای ایشان فراهم نشده است می توانند مطابق اطلاعیه اعلام شده در صفحه اصلی دانشگاه با آدرس:

pdf.اطلاعیه/http://scu.ac.ir/documents/26011/0

و اطلاعیه پیشین در مورد مدارک مورد نیاز، با ارسال مدارک به ایمیل گروه برق به آدرس:

dpt.elec@scu.ac.ir

در روز چارشنبه ١٦ مهرماه در مصاحبه شرکت نمایند.