اعضای هیات علمی مهندسی معماری

اعضای هیات علمی مهندسی معماری


گروه مهندسی معماری

 

 

دکتر محمد ابراهیم مظهری

استادیار

m_e_mazhary@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/mazhari

دکتر فاطمه پودات

استادیار

f.poodat@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/podat

مهندس حسن حکمت

مربی

h.hekmat@scu.ac.ir

  http://engg.scu.ac.ir/hekmat

 

مهندس فاطمه محمدعلی نژاد

مربی

f.mohammadalinezhad@scu.ac.ir

 http://engg.scu.ac.ir/mohammadalinijad

 

 

 

مهندس علی حسینی

مربی

Ali.hosseini@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/hosseini