اعضای هیأت علمی مهندسی کامپیوتر

اعضای هیأت علمی مهندسی کامپیوتر


اعضای هیأت علمی مهندسی کامپیوتر 

 

 

دکتر سید عنایت اله علوی

استادیار

se.alavi@scu.ac.ir

دکتر مرجان نادران طحان

استادیار

m.naderan@scu.ac.ir

دکتر محمدجواد رشتی

استادیار

 

دکتر محمود نادران طحان

استادیار

mh.naderan@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/naderan

 

مهندس الهام نیکوکار

مربی

e.nikookar@scu.ac.ir

 

مهندس محمود فرخیان

مربی

farokhian@scu.ac.ir

   http://engg.scu.ac.ir/farokhian

مهندس آرشین رضازاده

مربی

a DOT rezazadeh AT scu DOT ac DOT

 irhttp://engg.scu.ac.ir/rezazadeh

 

اساتید بازنشسته

 

 

 

دکتر ماشالله عباسی

استادیار