نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر سیف السادات به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه

انتخاب دکتر سیف السادات به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه


انتخاب دکتر سیف السادات به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه

آقای دکتر سیف السادات عضو هیات علمی گروه برق، به عنوان یکی از استادان نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزیده شد. این انتخاب از مجموع نظرات دانشجویان، مدیر گروه و رییس دانشکده صورت گرفته است. ایشان به تازگی نیز موفق شده اند به مرتبه عالی استادی نائل شوند.