نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب و پیشنهاد اعضای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی دانشکده ها

انتخاب و پیشنهاد اعضای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی دانشکده ها


انتخاب و پیشنهاد اعضای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی دانشکده ها

بر اساس نامه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر انتخاب و پیشنهاد اعضای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی دانشکده ها، امروز با شرکت اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی این انتخابات صورت گرفت و برای هریک از دو کمیسیون "عمران و مکانیک" و "برق و کامپیوتر" یک نفر استاد و دو نفر دانشیار انتخاب و پیشنهاد شدند. لازم بذکر است که از بین اعضای معرفی شده نهایتا دو نفر توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان عضو هیات ممیزه معرفی خواهند داشت