نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های هفته پژوهش در گروه معماری

برنامه های هفته پژوهش در گروه معماری


برنامه های هفته پژوهش در گروه معماری

به مناسبت هفته پژوهش سمینارهای زیر توسط اساتید گروه معماری ارائه گردید:
- ارتباط معماری و نفت؛ ارائه کننده آقای مهندس حسن حکمت
- مدیریت بحران، با تاکید بر نظریه جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز؛ ارائه کننده آقای مهندسی علی حسینی
- تجربه های طراحی شهری تاب آور در جهان؛ ارائه کننده سرکار خانم مهندس امیدواری