تمدید ارسال آثار فراخوان طراحی نشانه (لوگو) برای " مرکز تحقیقات معماری و برنامه ریزی محیطی جنوب غرب دانشگاه شهید چمران اهواز "

تمدید ارسال آثار فراخوان طراحی نشانه (لوگو) برای " مرکز تحقیقات معماری و برنامه ریزی محیطی جنوب غرب دانشگاه شهید چمران اهواز "

 

بنا به درخواست شرکت‌کنندگان، مهلت ارسال آثار فراخوان طراحی نشانه (لوگو‌)  تا تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ تمدید شد تا همه آثار شرکت‌کنندگان به دبیرخانه گروه معماری برسد؛ این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد