راهنمای صفحه شخصی اساتید

راهنمای صفحه شخصی اساتید

 

اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از این پس  می توانید با استفاده ازراهنمای صفحه شخصی اساتید فایل های دروس خود را بر روی پرتال بارگزاری نمایید.