نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور تقدیر نامه ریاست دانشکده مهندسی برای کارکنان دانشکده

صدور تقدیر نامه ریاست دانشکده مهندسی برای کارکنان دانشکده


صدور تقدیر نامه ریاست دانشکده مهندسی برای کارکنان دانشکده

ریاست دانشکده مهندسی با صدور تقدیر نامه های جداگانه ای از خدمات افراد نامبرده زیر بدلیل جدیت در انجام وظایف محوله تقدیر بعمل آوردند 

آقای مهندس فرخیان عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای مهندس چوبین کارشناس گروه کامپیوتر

آقای مهندس مشاک کارشناس گروه کامپیوتر

سرکار خانم نورانی از کارکنان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

آقای علی چشمه سلاطین مدیر خدمات دانشکده مهندسی