نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29691

29691


معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی مودال


با بهره گیری از مجموعه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در آزمایشگاه مودال گروه مکانیک، انجام آزمایشهای ارتعاشی بر روی سازه های مختلف امکان پذیر است. جهت انجام آزمایش مودال تجربی، بعد از آماده کردن سازه با شرایط تکیه گاهی موردنظر و انتخاب ترانسدیوسرهای مناسب جهت ثبت نیروی تحریک و پاسخ سازه و معرفی آن ها به سیستم ثبت سیگنال، با بهره گیری از نرم افزار Pulse Labshop سیگنال های ورودی پردازش شده و خروجی های موردنظر همچون توابع پاسخ زمانی و پاسخ فرکانسی استخراج می شوند. با انتقال توابع پاسخ فرکانسی بدست آمده به نرم افزارهایی نظیر ME'Scope و ICATS می توان پارامترهای مودال سازه را استخراج و رفتار سازه را در هر مود بررسی نمود. برخی از امکانات موجود در آزمایش مودال جهت انجام آزمایش به شرح زیر می باشند.

strong>

 

IDAe Frame Type 3560C B&K

 

 

Modal Exciter 4824 B&K

Impact Hammer AU02 Global Test

 

 

Piezoelectric Accelerometer Monoaxial and Triaxial DjB

Miniature Piezoelectric Accelerometer 4516 B&K