نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29860

29860


آزمایشگاه انتقال حرارت

متصدی آزمایشگاه : آقای مهندس جهانبخشی

شماره تلفن داخلی : 5697

در ادامه شرح مختصری از آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می دهند، ارائه شده است.

آزمایش هدایت گرمایی

 

هدف: آشنایی با انتقال حرارت رسانش و چگونگی تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات

 

آزمایش انتقال حرارت جابجایی اجباری در دسته لوله‌ها

 

هدف: آشنایی با فرایند انتقال حرارت جابجایی اجباری در دسته لوله‌ها و بررسی تاثیر میزان سرعت هوا بر ضریب انتقال گرمای جابجایی

 

آزمایش انتقال حرارت جابجایی آزاد روی صفحه تخت

 

هدف: آشنایی با فرایند انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی صفحه تخت عمود و بررسی تاثیر نرخ انتقال حرارت بر ضریب انتقال گرمای جابجایی

 

آزمایش مبدلهای حرارتی هم محور

 

هدف: آشنایی با کارکرد مبدل‌های حرارتی هم‌محور و مقایسه مبدلهای حرارتی همسو و ناهمسو

 

آزمایش برج خنک‌کن

 

هدف: آشنایی با کارکرد برج خنک‌کن آزمایشگاهی و بررسی تاثیر دبی هوای ورودی بر دمای آب در نقاط مختلف برج خنک‌کن

 

آزمایش تشعشع

 

هدف: بررسی کاهش نور عبوری از یک جسم غیر شفاف با تغییر چگالی