نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29855

29855


آزمایشگاه ترمودینامیک

 

متصدی آزمایشگاه : آقای مهندس جهانبخشی

شماره تلفن داخلی : 5697

جهت آشنایی با مقررات و نحوه ارزیابی دانشجویان و چگونگی نگارش گزارشکار و نیز دستورالعمل آزمایش ها کلیک نمایید. همچنین در ادامه شرح مختصری از آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می دهند، ارائه شده است.

 

 

آزمایش دیگ مارست

اهداف:

-          بررسی رابطه بین فشار و دمای اشباع آب در حال تعادل در محدوده فشار معین

-          بررسی صحت رابطه کلاپیرون

-          بررسی تغییرات آنتالپی و آنتروپی بخار در حین تغییر فاز از مایع به بخار


 

آزمایش کندانسور

اهداف:

-          بررسی عملکرد کندانسور

-          بررسی رابطه بین دبی سیال سرد و گرم در یک کندانسور

 

 

آزمایش اندازه گیری کیفیت بخار

اهداف:

-          آشنایی با روش های جداسازی رطوبت از بخار

-          اندازه گیری میزان رطوبت بخار

 

 

آزمایش نیروگاه بخار

اهداف:

-          آشنایی با اجزای اصلی نیروگاه بخار و محاسبه بازده آن

 

آزمایش ترموالکتریک

اهداف:

-          آشنایی با روش های مستقیم تولید انرژی الکتریکی

-          مقایسه بازده روش های مستقیم و سیکل کارنو

 

 

آزمایش کمپرسور

اهداف:

-          بررسی مشخصات یک کمپرسور رفت و برگشتی

-          بررسی افزایش کارایی سیستم مورد بررسی با استفاه از سرمایش میانی

 

آزمایش توربین گاز


اهداف:

-          آشنایی با تجهیزات اصلی و عملکرد توربین گازی و محاسبه بازده آن


 

آزمایش رم جت

اهداف:

-          آشنایی با خصوصیات سیالات تراکم پذیر

-          بررسی نحوه ایجاد نیروی پیشرانش توسط موتورهای رم جت

 

 

آزمایش پمپ حرارتی

اهداف:

-          آشنایی با اجزای اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی

-          تعیین ضریب عملکرد یک پمپ حرارتی

-          شناخت پارامترهای موثر بر ضریب عملکرد پمپ حرارتی

-          بررسی سیکل بر روی نمودارهای ترمودینامیکی و مقایسه سیکل واقعی با سیکل ایده آل