نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32872

32872


ریاست دانشکده فنی و مهندسی


 

 

دکتر کوروش حیدری شیرازی


دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: استاد

 

پست الکترونیکی:

k.shirazi@scu.ac.ir