مدیر گروه

 
 مرتبه علمی: مربی
   هیات علمی گروه معماری
 
 

اطلاعات تماس 

گروه معماری دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: ۲۰-۳۳۳۳۰۰۱۰-۰۶۱ داخلی۵۷۱۲