مدیر گروه

 

 دکتر مرتضی مرادی 
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه مهندسی  شیمی

 

اطلاعات تماس 

گروه مهندسی شیمی و نفت ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن : ۲۰-۳۳۳۳۰۰۱۰-۰۶۱  داخلی ۵۷۵۳