مدیر گروه

 

دکتر عباس رضائیان

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه عمران

 

اطلاعات تماس

گروه عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 19-33330011-061 داخلی : 5648