مدیر گروه

سید عنایت اله علوی

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه کامپیوتر

 

اطلاعات تماس

گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن : 19-33330011-061  داخلی : 5700