مدیر گروه

 

دکتر نوید علایی شینی

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه برق

 

اطلاعات تماس

گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 20-33330010-061  داخلی : 5630