مدیرگروه

دکتر رضا مسلمانی

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه مکانیک

اطلاعات تماس

گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 19-33330011-061  داخلی : 5666