انجمن های علمی معتبر

 

شاخص های انجمن های علمی فعال در دانشکده مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

نام انجمن

سمت در انجمن

1

دکتر خسرو نادران طحان

مهندسی مکانیک

انجمن علمی مکانیک ایران

عضو اصلی هیات رئیسه و رئیس شعبه

2

دکتر ابراهیم حاجی دولو

مهندسی مکانیک

انجمن علمی مکانیک ایران

عضو اصلی هیات رئیسه و نائب رئیس شعبه

3

دکتر سیدعلیرضا سیدرکنی زاده

مهندسی مکانیک

انجمن علمی مکانیک ایران

عضو اصلی هیات رئیسه و دبیر شعبه

4

دکتر حمید محمدصدیقی

مهندسی مکانیک

انجمن علمی مکانیک ایران

عضو اصلی هیات رئیسه و خزانه دار شعبه

5

دکتر رضا مسلمانی

مهندسی مکانیک

انجمن علمی کامپوزیت ایران

رئیس شاخه

6

دکتر محمود جورابیان

مهندسی برق

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو هیات مدیره مرکزی

9

دکتر سیدمرتضی مرتضوی

مهندسی برق

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو انجمن

10

دکتر غلامرضا اکبری زاده

مهندسی برق

انجمن بینایی ماشین ایران

عضو انجمن

11

دکتر رضا دهملایی

مهندسی مواد

انجمن جوش و بازرسی فنی ایران

عضو هیات مدیره انجمن

12

دکتر بهنام لطفی

مهندسی مواد

انجمن مهندسی سطح ایران

عضو هیات مدیره انجمن

13

دکتر سیدرضا علوی زارع

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر فولاد TC17 ایران

رئیس کمیته

14

دکتر مهدی خراسانیان

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر فولاد TC17 ایران

ریاست زیر کمیته sc3 از مجموعه کمیته متناظر فولاد TC17

15

دکتر بهنام لطفی

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر فولاد TC17 ایران

ریاست زیر کمیته sc4 از مجموعه کمیته متناظر فولاد TC17

16

دکتر اسماعیل حجاری

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر فولاد TC17 ایران

ریاست زیر کمیته sc11 از مجموعه کمیته متناظر فولاد TC17

17

دکتر مصطفی اسکندری

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر فولاد TC17 ایران

ریاست زیر کمیته sc20 از مجموعه کمیته متناظر فولاد TC17

18

دکتر محسن ریحانیان

مهندسی مواد

کمیته فنی متناظر آزمونهای خواص مکانیکی فولاد TC164 در ایران

ریاست کمیته