معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه امتحانات نیمسال اول 98-99 دانلود (978.4k)

فرم های مورد نیاز دانشجویان

فرم های مورد نیاز دانشجویان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم مرخصی تحصیلی دانلود (123.8k)
فرم حذف ترم دانلود (84.5k)
فرم تقاضای بررسی درخواست دانشجو دانلود (190.4k)
فرم تقاضای انصراف از تحصیل دانلود (144.7k)
فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) دانلود (137.7k)
فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) - دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (134.9k)
فرم تسویه حساب دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانلود (154.4k)
فرم ترم تابستانی دانلود (121.4k)

مقطع دکترا

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکترا

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا (PhD) دانشکده مهندسی دانلود (546.3k)
مدارکی که بعدا از دفاع باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (26.5k)
فلوچارت مراحل دوره دکتری تخصصی دانلود (222.8k)
متن اعلان خبر دفاع از رساله در وبسایت دانشکده دانلود (12.3k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (30.5k)
گزارش نتیجه دفاع از پرپوزال دکترا دانلود (34.1k)
فرم گزارش کتبی پیشرفت کار 6 ماهه دانلود (27.2k)
فرم تمدید سنوات دکترا دانلود (41.0k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دانلود (30.5k)
فرم تأیید اصلاحات پروپوزال دکترا دانلود (12.3k)
فرم پیشنهاد دفاع از تز دانلود (805.5k)
فرم ارزشیابی پایان نامه دکترا دانلود (36.7k)
فرم 103 خارج- فرم تعهد جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دانلود (13.2k)
فرم 102کاربرگ مشخصات دانشجو جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (15.5k)
فرم 101 کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (16.4k)
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکترا دانلود (43.0k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (605.8k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (423.0k)
اجزاء یک پروپوزال دکتری دانلود (13.4k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان ورودی 95 به بعد) دانلود (288.5k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94) دانلود (379.8k)

مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن دانلود (309.6k)
نتیجه ارزشیابی دانلود (106.2k)
معادل سازی نمرات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (53.7k)
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانلود (47.8k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (15.7k)
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (122.9k)
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (15.2k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (326.3k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (806.5k)
نتیجه ارزشیابی_ دانلود (36.5k)
مدارکی که بعدا از دفاع به همراه نسخه پایان نامه باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (174.1k)
مراحل دوره کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانلود (104.7k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (422.5k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (353.5k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (70.6k)