فرم کارآموزی مهندسی مرحله دوازدهم

فرم های کارآموزی (مرحله دوازدهم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی مکانیک - آقای سردار علی پور دانلود (1,209.7k)
کارآموزی مکانیک - خانم نیلوفر کامیار دانلود (1,171.6k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله یازدهم

فرم های کارآموزی (مرحله یازدهم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی عمران دانلود (1,209.5k)
کارآموزی مکانیک (2) دانلود (2,424.5k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله نهم و دهم

فرم های کارآموزی (مرحله نهم و دهم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم کارآموزی مرحله دهم - گروه عمران دانلود (8,307.2k)
فرم کار آموزی مرحله نهم - گروه عمران دانلود (614.3k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله هشتم

فرم کارآموزی (مرحله هشتم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی مواد دانلود (2,384.2k)
کارآموزی کامپیوتر دانلود (608.7k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله هفتم

فرم های کارآموزی (مرحله هفتم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی مکانیک دانلود (738.5k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله ششم

فرم های کارآموزی (مرحله ششم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مکانیک دانلود (101.2k)
کامپیوتر دانلود (355.1k)
عمران دانلود (209.0k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله پنجم

فرم های کارآموزی (مرحله پنجم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی مکانیک دانلود (7,854.1k)
کارآموزی کامپیوتر دانلود (2,025.3k)
کارآموزی برق دانلود (23,766.4k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله چهارم

فرم های کارآموزی (مرحله چهارم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مواد دانلود (80.2k)
مکانیک2 دانلود (249.1k)
مکانیک 1 دانلود (40.1k)
کامپیوتر دانلود (110.8k)
عمران دانلود (167.0k)
برق دانلود (121.8k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله سوم

فرم های کارآموزی (مرحله سوم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارآموزی مواد دانلود (107.5k)
کارآموزی مکانیک دانلود (270.3k)
کارآموزی کامپیوتر دانلود (382.8k)
کارآموزی عمران دانلود (1,555.6k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله دوم

فرم های کارآموزی (مرحله دوم)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی نامه کارآموزی مواد دانلود (185.0k)
معرفی نامه کارآموزی 2 مکانیک دانلود (1,131.2k)
معرفی نامه کارآموزی 1 مکانیک دانلود (853.6k)
معرفی کارآموزی کامپیوتر دانلود (31.4k)
معرفی کارآموزی عمران دانلود (259.4k)
معرفی کارآموزی برق دانلود (387.3k)

فرم کارآموزی مهندسی مرحله اول

فرم های کارآموزی (مرحله اول)

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی نامه کارآموزی مواد دانلود (606.8k)
معرفی نامه کارآموزی قدرت - الکترونیک دانلود (742.4k)
معرفی نامه کارآموزی عمران دانلود (124.2k)
معرفی نامه کارآموزی برق- الکترونیک دانلود (335.7k)
معرفی نامه کارآموزی 2 مکانیک دانلود (286.0k)
معرفی نامه کارآموزی 1 مکانیک دانلود (318.7k)

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانلود (3,842.8k)
آیین نامه طرح های تحقیقانی داخلی از محل گرنت دانلود (294.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن_20171011_152347 دانلود (309.6k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94)_20171011_152244 دانلود (379.8k)

فرم ها

فرم ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
قرارداد تعیین شرح خدمات و حقوق همکار در انجام طرح پژوهشی دانلود (184.1k)
قرارداد تعیین شرح خدمات و حقوق همکار در انجام طرح پژوهشی دانلود (73.2k)