کارکنان

کارکنان

نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس 
 حسین مظفری  مسئول دفتر داخلی 5600
رضوان جعفری پور مسئول دبیرخانه داخلی 5604
داود چرچی  مرکز کامپیوتر داخلی 5609
مریم  آقاابراهیمیان  حسابدار  داخلی 5608
علی چوبین کارپرداز داخلی 5709
سید احمد سیدآقامیری انباردار داخلی 5619
سکینه برون اموال داخلی 5628
مرتضی میان آبی شوشتری رئیس خدمات داخلی 5606

 

بازنشستگان و درگذشتگان

 

بازنشستگان

 نام و نام خانوادگی  سمت
علی چشمه سلاطین مدیر خدمات و انبارداردانشکده
جواد گل مسئول روابط عمومی دانشکده
داود لویمی انباردار گروه مکانیک
زلیخا نادری کارشناس آموزش رشته مکانیک

 

درگذشتگان

 نام ونام خانوادگی  سمت
ایمان سهیلی  
کورش چشمه سلاطین  
سعید طالب زاده